Selecteer een pagina

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN VAN TESTCORONADIRECT.NL

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1. In deze voorwaarden worden de onderstaande begrippen in de navolgende betekenis gebruikt:

Algemene Voorwaarden:
deze Algemene verkoop voorwaarden van Testcoronadirect.nl;
Afnemer:
de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit, die in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Verkoper, dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Verkoper een overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst:
elke afspraak tussen Afnemer en Verkoper tot het leveren van Producten of diensten door Verkoper ten behoeve van Afnemer;
Partij of Partijen:
Verkoper en Afnemer ieder afzonderlijk of gezamenlijk;
Producten:
alle door Verkoper al dan niet op basis van een Overeenkomst aan Afnemer geleverde of te leveren zaken en vermogensrechten, waaronder Corona zelftests;
Verkoper:
De besloten vennootschap H&H Partners B.V., handelend onder de naam Testcoronadirect.nl, gevestigd te 1032 LC Amsterdam aan de Witbolstraat 5
Website: 
www.testcoronadirect.nl;
Webshop:
de online winkel van Verkoper die bereikbaar is via het webadres www.testcoronadirect.nl

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een integraal deel van, alle offertes, prijsopgaven, acceptaties en bevestigingen van Verkoper, alle aanvragen, bestellingen en verzoeken van Afnemer en alle Overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Partijen.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op “https://testcoronadirect.nl/algemene-voorwaarden” en kunnen door Afnemer worden afgedrukt en/of gedownload door gebruikmaking van de geëigende commando’s in de browser.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Elke bestelling van Producten impliceert raadpleging, kennisname en volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door Afnemer.
2.5. Verkoper behoudt het recht voor om de Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen, waarbij wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op reeds geaccepteerde en bevestigde bestellingen. Op door Afnemer geplaatste bestellingen en de Overeenkomsten die daaruit voortvloeien zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals die ten tijde van het plaatsen van de relevante bestelling op de Website zijn gepubliceerd.
2.6. Afwijkingen en/of wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Verkoper en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor deze zijn bedongen. Bij een volgende Overeenkomst tussen Partijen zijn de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.7. In geval een Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van de Algemene Voorwaarden prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVERKOMST
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Verkoper zijn vrijblijvend, gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, en zeven (7) kalenderdagen geldig.
3.2 Aanbiedingen, waaronder speciale promoties, zijn slechts geldig onder de voorwaarden die bij de aanbieding in kwestie zijn vermeld en gedurende de periode dat de aanbieding op de Website zichtbaar is.
3.3 Op de Website aangeboden Producten zijn exclusief beschikbaar voor levering aan Afnemers in Nederland.
3.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de originele verpakkingsgrootte of een veelvoud daarvan, per product een minimumafname vast te stellen.
3.5 Bestellingen kunnen worden gedaan via de Webshop of e-mail.
3.6 Bestellingen van Afnemer binden Verkoper niet. De Overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer komt slechts tot stand indien en zodra Verkoper de order van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Verkoper een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. In geval van Verkoop via de Webshop gelden aanvullend de bepalingen van Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.
3.7 Elke Overeenkomst wordt door Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer – naar het uitsluitende oordeel van Verkoper – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
3.8 Afnemer is steeds verantwoordelijk voor, en garandeert, de juiste en volledige verstrekking van informatie die benodigd is om de bestelling te accepteren en te verwerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over het adres, de betalingsgegevens en de contactgegevens van Afnemer. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele onvolledigheid of onjuistheid in de bestelling van Afnemer.
3.9 Indien nadat een bestelling is geplaatst, blijkt dat een of meer Producten niet beschikbaar zijn, brengt Verkoper Afnemer hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte.
3.10 Verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling en/of levering van Producten op te schorten of te annuleren indien:
a. door Afnemer in het bestelproces verstrekte informatie niet juist is;
b. een bestelling niet kan worden geaccepteerd wegens problemen in de beveiliging (van betalingen) en/of een vermoeden van fraude;
c. er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

ARTIKEL 4 BESTELLING EN ACCEPTATIE BIJ WEBSHOPVERKOOP
4.1 Zodra via de Webshop een bestelling door Verkoper is ontvangen en geregistreerd, stelt Verkoper Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte door middel van verzending van een “Registratie van bestelling”. Een samenvatting van de Registratie van bestelling kan door Afnemer worden opgeslagen en afgedrukt.
4.2 Tot aan het moment van verzending van de Registratie van Bestelling kan de bestelling kosteloos door Afnemer worden geannuleerd.
4.3 Door middel van de Registratie van Bestelling bevestigt Verkoper slechts de ontvangst van de bestelling. Verzending van de Registratie van Bestelling betekent niet dat Verkoper het aanbod van Afnemer om de bestelde Producten te kopen definitief accepteert.
4.4 Een Overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand op het moment dat Verkoper definitieve acceptatie van een door Afnemer geplaatste bestelling schriftelijk bevestigt door middel van een “Bevestiging van Bestelling”. De Bevestiging van Bestelling bevat een specificatie van de bestelde Producten, van het exacte bedrag dat wordt gefactureerd en van de details en voorwaarden van de levering. De Bevestiging van Bestelling wordt binnen een redelijke periode na de Registratie van Bestelling, en in ieder geval voorafgaand aan de levering van de Producten via elektronische weg door Verkoper verzonden, en kan desgewenst door Afnemer worden opgeslagen en afgedrukt.
4.5 De Privacyverklaring en het Cookiebeleid van Verkoper zijn te vinden op de navolgende pagina’s https://testcoronadirect.nl/privacy-policy en https://testcoronadirect.nl/cookiebeleid.

ARTIKEL 5 LEVERING
5.1 Bestelde Producten worden geleverd aan het door Afnemer bij de bestelling opgegeven adres in overeenstemming met de door Afnemer geselecteerde wijze van bezorging.
5.2 Alle kosten, verband houdende met het vervoer, uit- en invoerrechten, en alle andere heffingen van overheidswege, komen voor rekening van Afnemer.
5.3 Afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten zal Verkoper ernaar streven om de bestelling te leveren:
a. binnen een gemiddeld aantal van 14 kalenderdagen na de dag waarop de bestelling is ontvangen; en
b. uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bestelling, een en ander onder voorbehoud van onze acceptatie van de bestelling en uw volledige betaling van (het saldo van) de prijs uiterlijk op het moment van levering.
5.4 Leveringen in gedeelten zijn toegelaten.
5.5 Op de Website vermelde of door de Verkoper medegedeelde verwachte levertijden zijn slechts indicatief en gelden niet als gegarandeerde of fatale levertijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 Indien een Product tijdelijk niet voorradig is, krijgt Afnemer hiervan per e-mailbericht. In overleg met de Afnemer zal de bestelling door Verkoper worden aangehouden, in gedeelten worden verzonden of door de afnemer worden geannuleerd.
5.7 Bestelde Producten worden uitsluitend geleverd in Nederland. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling en/of levering van Producten te weigeren, op te schorten of te annuleren, indien een afleveradres wordt opgegeven dat zich niet in deze landen bevindt.
5.8 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de Afnemer.

ARTIKEL 6 PRIJZEN
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen in Euro, exclusief BTW en/of andere al dan niet van overheidswege opgelegde heffingen, rechten, en kosten terzake van verpakking, in- en uitlading, verzekering en vervoer.
6.2 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt in de kostprijsbepalende factoren van de te leveren Producten is Verkoper gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen zonder dat Afnemer de Overeenkomst mag ontbinden. Het voorgaande geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien.
6.3 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de te leveren Producten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. Afnemer is verplicht daaraan te voldoen.
6.4 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip. Indien geen tijdstip is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
6.5 Indien Afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Verkoper zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar, en is Afnemer over het verschuldigde rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW. Verkoper is gerechtigd in voorkomende gevallen de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag, alsmede andere voorkomende kosten, komen voor rekening van Afnemer.
6.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van enige vordering op Afnemer komen voor eveneens rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bovendien geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 150.
6.7 Het is Afnemer niet toegestaan om enige al dan niet betwiste schuld aan Verkoper te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Verkoper aan Afnemer, tenzij verrekening schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Afnemer is evenmin bevoegd om haar betalingsverplichtingen tegenover Verkoper op te schorten.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Het eigendom van de Producten en gaat niet eerder op Afnemer over dan na voldoening door Afnemer van al hetgeen Verkoper op grond van (lopende en/of eerdere) Overeenkomsten van Afnemer te vorderen heeft. Daaronder mede begrepen rente en kosten, en al hetgeen Afnemer wegens tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is.
7.2 Afnemer is gehouden de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van verkoper rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van de overige zich bij Afnemer bevindende zaken af te zonderen.
7.3 Indien afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of verkoper goede gronden heeft om te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen.
7.4 Teneinde Verkoper in staat te stellen het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de Producten te kunnen uitoefenen, verleent Afnemer aan Verkoper, reeds nu voor alsdan, toestemming om de terreinen en gebouwen waar de Producten zich bevinden, daartoe te -laten- betreden. De kosten van teruggave van de Producten zijn voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 8 CONTROLE EN KLACHTEN
8.1 Afnemer is verplicht geleverde Producten direct na levering te controleren op kwaliteit en eventuele tekortkomingen, en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen nadat de Producten zijn geleverd schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de gronden voor de reclame aan Verkoper kenbaar te maken. Verborgen gebreken dienen schriftelijk aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt binnen vijf (5) kalenderdagen na het moment waarop de gebreken zijn ontdekt, althans nadat deze redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt.
8.2 Afnemer is gehouden om Verkoper alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek naar de tekortkomingen.
8.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, afmetingen, hoeveelheid e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.
8.4 Indien Afnemer niet binnen de in de voorgaande bepalingen genoemde termijnen heeft gereclameerd, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst ten dienste staan.
8.5 Afnemer kan geleverde Producten slechts retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming
van Verkoper en onder door Verkoper te stellen voorwaarden. Indien Verkoper akkoord gaat met de retournering ontvangt Wederpartij per e-mail een zogenaamd retourformuliernummer waarmee de Producten kunnen worden geretourneerd.
8.6 Acceptatie van retourzending mag door Afnemer nimmer als erkenning van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid door Verkoper worden beschouwd.
8.7 Elke retourzending moet in ieder geval voldoen aan de navolgende eisen:
a. de Producten zijn geheel vrij van beschadigingen, de verpakking is volledig intact en de houdbaarheidsdatum van de Producten is niet verstreken; en
b. bij de zending gaat een door Verkoper geaccordeerd retourformulier met daarop vermeld ordernummer, artikelnummers, aantallen en batchnummers.
8.7 Indien de waarde van de Producten is gedaald in de periode tussen de levering en retourzending daarvan, zal restitutie van de koopprijs plaatsvinden naar de waarde van de Producten in het economisch verkeer geldend op het moment dat de Producten door Verkoper retour zijn ontvangen.
8.8 Afzender is verplicht tot zorgvuldige behandeling, bewaring en verzending en tot verzekering van de te retourneren producten. Afzender staat er ondermeer voor in dat de Producten steeds op de juiste temperatuur zijn gehouden.
8.9 Afzender is aansprakelijk voor alle schade die Verkoper lijdt als gevolg van of in verband met schending van de verplichting genoemd in artikel 8.8 van de Algemene Voorwaarden.
8.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt restitutie van de koopprijs plaats na ontvangst en controle van de retour gezonden Producten door Verkoper.
8.11 De kosten van terugzending komen voor rekening van Afzender, met uitzondering van de kosten van retournering van Producten waarvan is komen vast te staan dat zij fouten en/of gebreken bezitten ten aanzien waarvan Verkoper een verwijt kan worden gemaakt.

ARTIKEL 9 GARANTIE
9.1 Verkoper geeft slechts garantie op door haar geleverde Producten indien en voorzover Verkoper de Producten in kwestie met garantie van haar toeleverancier heeft verkregen.
9.2 De garantie is niet van toepassing bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, onoordeelkundige opslag of niet-inachtneming van instructies en voorschriften van Verkoper of de fabrikant van de Producten.
9.3 Verkoper is slechts gedurende de overeengekomen garantietermijn aansprakelijk voor het, kosteloos vervangen van gebrekkige Producten. Iedere vorm van verdere aansprakelijkheid van Verkoper, onder andere maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade aan de zijde van afnemer, is uitgesloten.
9.4 Indien het binnen redelijke termijn vervangen van geleverde Producten niet mogelijk is, is Verkoper gerechtigd een zaak van de dichtstbijzijnde soort en kwaliteit te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
10.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Verkoper, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, door Afnemer wordt geleden. Verkoper is hooguit verplicht om in overeenstemming met artikel 9 van de Algemene Voorwaarden een Product opnieuw te leveren dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
10.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
10.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van het Product of de Producten waardoor of in verband waarmee schade is ontstaan.
10.4 Iedere vordering van Afnemer tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van een jaar na het moment van levering van de Producten, of het moment dat levering had moeten plaatsvinden.
10.5 Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de wijze van opslag en het gebruik van de Producten door Afnemer.
10.6 Afnemer zal Verkoper volledig vrijwaren voor alle mogelijke claims of aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Producten in het algemeen en, meer in het bijzonder, in verband met de gevolgen van eventuele valse testuitslagen.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
11.1 Onder Overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en invloed van Partijen, zelfs al waren deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzien of voorzienbaar. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: werkstaking en uitsluiting, uitzonderlijk hoog verzuim, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers, communicatie-/transportstoringen, pandemie, overheidsmaatregelen, ongevallen en bedrijfsstoringen.
11.2 Een Partij die zich met Overmacht geconfronteerd ziet, brengt ommegaand de andere Partij van de situatie op de hoogte onder vermelding van de aard van de overmacht en de actuele vooruitzichten.
11.3 In geval van Overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de Overmacht van blijvende aard is, zullen partijen in overleg treden over wijziging of beëindiging van de Overeenkomst.

ARTIKEL 12 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
12.1 In geval van opzegging van de Overeenkomst door Afnemer is Afnemer een opzegvergoeding ter hoogte van 25% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan Verkoper verschuldigd, onverminderd het recht van Verkoper om de daadwerkelijk als gevolg van de opzegging geleden schade op Afnemer te verhalen.
12.2 Zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, heeft Verkoper het recht om hetzij de Overeenkomst te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 7.3 van de Algemene Voorwaarden, hetzij enig bedrag door Afnemer aan Verkoper verschuldigd is in zijn geheel op te eisen indien:
a. Afnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, toepassing van de schuldsaneringsregeling is verzocht of verleend;
c. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Afnemer beslag is gelegd;
d. Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd, (af)splitsing of fusie plaatsvindt;
e. Afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;
f. door Afnemer aan Verkoper verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING EN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in verband met een Overeenkomst of de voorbereiding daarvan van elkaar of uit andere bron verkrijgen, ongeacht of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, prijsopgaven en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn steeds vertrouwelijk van aard.

ARTIKEL 14 PERSOONSGEGEVENS
14.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Afnemer Verkoper desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
14.2 Onder de relevante wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
14.3 Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Verkoper toerekenbaar zijn.
14.4 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die in verband met door Verkoper geleverde Producten door Afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij Afnemer. Afnemer staat er tegenover Verkoper voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Verkoper tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN
15.1 In het geval om welke reden dan ook een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
15.2 De bepalingen van de artikelen 6 tot en met 10 en 13 tot en met 16 van de Algemene Voorwaarden zullen na beëindiging, op welke wijze dan ook, van de overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij onverminderd van kracht blijven.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op alle verbintenissen tussen Verkoper en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.
16.2 Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de Algemene Voorwaarden danwel de Overeenkomsten of overige verbintenissen tussen Verkoper en Afnemer zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie: 01-05-2021